Exempel på
ärenden som
behandlats
i nämnden

Fastighetsmarknadens
Reklamationsnämnd FRN

frnlog.jpg (6353 bytes)
Vad är FRN och vilka ärenden behandlar FRN?
Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd FRN är en opartisk nämnd för bedömning av tvister vid bl a fastighetsköp. FRN bildades 1965.

Nämnden tar i huvudsak upp följande ärenden
• tvister vid fastighetsköp angående fel i fastigheten men även angående köparens och säljarens rättigheter i övrigt
• tvister vid köp av bostadsrätt och byggnad på ofri grund
• tvister mellan uppdragsgivare och mäklare angående ersättning för uppdrag, ansvar för hur uppdraget utförts etc
• anmälningar mot mäklare för ifrågasatt avsteg från yrkesetiska regler eller god mäklarsed, s k disciplinärenden.
Exempel på ärenden som behandlats i nämnden

Nämnden behandlar inte
• tvister som uppkommer när det gått mer än två år från avtalet
• tvister som förts till allmän domstol
• ärenden som kräver annan bevisning än skriftlig (t ex vittnesförhör)

Nämnden tar inte heller upp frågor som rör entreprenader eller försäkringsfrågor med undantag för frågor om ersättningar enligt mäklarens ansvarsförsäkring. Tvister för vilka byggnadsgaranti gäller tas inte heller upp till bedömning. Detsamma gäller ärenden som på grund av otillräckligt underlag inte kan bedömas.

Hur kontaktar man FRN?
Den som vill ha ett ärende prövat i FRN bör alltid först kontakta FRNs jourtjänst (se nedan). Jourtjänsten står gärna till tjänst med råd, anmälningsblanketter m m. Anmälan skall skickas till nämndens sekretariat (se nedan).

Hur behandlas ett ärende i FRN?
Behandlingen i nämnden inleds genom en skriftlig anmälan till FRNs sekretariat. I anmälan anges de tvistande parternas namn och adress, en kortfattad beskrivning av vad som inträffat och anmälarens yrkande (ekonomisk ersättning, återgång av ett köp, disciplinära åtgärder mot en viss mäklare etc). Bifoga kopior av de handlingar som kan vara av betydelse för ärendet t ex köpehandlingar, besiktningsprotokoll, kvitton. Handlingar i ärendet är inte offentliga såvida inte någon av parterna offentliggör dem. Referat utan angivande av namn kan dock publiceras.

Hur lång tid tar ett ärende i FRN?
Beroende på hur komplicerat ärendet är och hur arbetsbelastad nämnden är tar det tre-fem månader (räknat från den dag anmälan kom in) att få ett ärende behandlat.

Vad innebär FRN:s bedömning?
Nämnden redovisar sin bedömning i ett beslut, där även en utförlig motivering lämnas. Parterna får var sitt exemplar av beslutet. Nämndens utlåtande är en rekommendation – det finns inga möjligheter att tvinga den förlorande parten att följa rekommendationen. Den part, som inte är nöjd med nämndens beslut, kan gå till domstol med sitt ärende.

Om nämnden beslutar att en mäklare, som är ansluten till Fastighetsmäklarförbundet FMF, skall betala ersättning eller att han inte har rätt till provision, beslutar nämnden samtidigt att mäklaren inte får ta sitt rättsskydd i anspråk för att driva en process i domstol. Beslutet om rättsskydd är bindande för mäklaren enligt FMFs stadgar. Mäklare anslutna till FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå är på samma sätt bundna av nämndens beslut enligt villkoren för dessa mäklares försäkring.

Vad kostar det att anlita FRN?
Avgiften för prövning är f n 1 875 kr inkl moms. Genom ett avtal med Fastighetsmäklarförbundet har mäklare anslutna till detta förbund möjlighet att erbjuda en kostnadsfri prövning (s k prövningsrätt) av alla tvister som kan uppkomma mellan parterna eller med mäklaren. En prövningsrätt gäller i två år från tillträdet. Ärenden som gäller krav på provision, skadeståndskrav eller klagomål mot mäklare, anslutna till Fastighetsmäklarförbundet, FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå eller LRF-konsult prövas utan avgift. – Kostnader för besiktning eller intyg som part begärt eller för juridiskt ombud får parten själv stå för.

Vilka är ledamöter i FRN?
Nämnden består av ordförande, tre ledamöter med specialkunskaper inom husbyggnadsteknik, planlagstiftning och försäkrings- och ersättningsrätt samt en ledamot från varje ansluten mäklarorganisation, d v s FMF och FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå. Ordföranden är en kvalificerad jurist med domarerfarenhet (se nedan).  

FRNs jourtjänst
Jourtelefoner för allmänheten måndag - fredag kl 9-12
08-730 20 14
031-69 03 60

FRNs sekretariat
Råsundavägen 60, 169 57 Solna, telefon 730 33 80

 

Nämndens ledamöter

 

 

Folke Grauers
FRNs ordförande

folke.jpg (10540 bytes)
Folke Grauers, docent i handelsrätt, nämndens ordförande.
Olov Hjortsberger, byggnadsingenjör och ordförande i Föreningen Edsbergs Egnahem.
Göte Nilsson, fastighetsmäklare och representant för Fastighetsmäklarförbundet (FMF).
Börje Ödman, fastighetsmäklare och representant för Föreningssparbanken Fastighetsbyrå.
Claës-Göran Rylander, byggnadsingenjör SBR
Rolf Pargell, skadechef, försäkringsbolaget Storebrand.